ი. ფარადაშვილი

მაგმური და მეტამორფული მინერალების
მიკროსკოპული კვლევის მეთოდი


image-1

უაკ 549:552.4

ISBN 978-9941-20-438-8

66 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

განხილულია ქანებისა და მთავარი ქანმაშენი მინერალების  კვლევის  ძირი­თადი მეთოდი – კვლევა პოლარიზაციული მიკროსკოპის საშუალებით. დეტა­ლუ­რა­დაა აღწე­რი­ლი კვლევის მეთოდები ერთი ნიკოლით (უანალიზატოროდ) და ჯვარედინ ნიკოლებში (ანალიზატორით).
განკუთვნილია გეოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისა და მაგისტრან­ტე­ბისთვის. დახმარებას გაუწევს პეტროლოგიის დარგში მომუშავე ახალგაზრდა სპე­ციალისტებს.