გ. ხმალაძე, ვ. ფირცხალავა

დაპროექტების ფუნქციური
საფუძვლები


image-1

უაკ 721.011.1

ISBN 978-9941-20-300-8

36 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

მოცემულია ხალხის ნაკადის მოძრაობა და შენობა-ნაგებობებიდან მათ ევაკუაციასთან დაკავშირებული საკითხების მეთოდიკა. თეორიულ საკითხებთან ერთად მოცემულია პრაქტიკული სამუშაოს შესრულების მაგალითები. დართული აქვს საილუსტრაციო მასალა, გრაფიკები, დამატებები დანართების სახით.
განკუთვნილია არქიტექტურის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები