ი. კახნიაშვილი, ზ. ოქროსცვარიძე, ლ. ჩხიკვაძე

პლატინოიდების მეტალურგია

image

უაკ 622. 342

ISBN 978-9941-20-535-4

91 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში ყურადღება განსაკუთრებით გამახვილებულია პლატინოიდების მოპოვებისა და გადამუშავების, აგრეთვე აფინაჟის საკითხებზე. ფართოდაა გაშუქებული პლატინოიდების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, აგრეთვე მათი ქცევა მადნების გამდიდრების პროცესებში, პლატინისა და მისი ჯგუფის ელემენტების წარმოების მეთოდები.
ნაშრომში განხილულია სულფიდური მადნების გადამუშავებისას პლატინისა და მისი ჯგუფის ლითონების ქცევის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები.
დამხმარე სახელმძღვანელოში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა პლატინაშემცველი შლამებისა და მეორეული პლატინაშემცველი ნედლეულის გადამუშავების საკითხებს. განხილულია პლატინის ჯგუფის ლითონების შენადნობები და მათი გამოყენების სფეროები.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის ფერადი ლითონების მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის, ასევე, პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები