ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ნათბილაძე

ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური
მოწყობილობები


image-1

უაკ 629.472.7-629.4.077

ISBN 978-9941-20-368-8

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია ბეჭდვითი მედიისა და ხელოვნების განვითარების ეტაპები როგორც ევროპაში, ისე საქართველოში. აღწერილია კლასიკური ბეჭდვის ნაირსახეობები და ამ ბეჭდვის მეთოდების შერჩევისას გამოყენებული თანამედროვე, უახლესი პოლიგრაფიული მოწყობილობები მათი მთავარი მექანიზმებით.
განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი აგრეთვე საინტერესოა როგორც ამ დარგის მეცნიერი მუშაკებისათვის, ისე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია პოლიგრაფიულ მრეწველობასთან.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები