გ. სურგულაძე, მ. ბიტარაშვილი, ხ. ქრისტესიაშვილი

პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის
საფუძვლები


image-1

უაკ 004.5

ISBN 978-9941-20-251-3

95 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განიხილება პროგრამული აპლიკაციების დეველოპ­მენ­ტის (გა­მოყენებითი კომპიუტერული სისტემების დაპ­როგ­რამების) საფუძვლები. კერძოდ, შემოთავაზებულია აღნიშ­ნულ დისციპლინაში საკურსო პროექტის შესრულების მე­თოდოლოგია და პროგრამული ინსტრუმენული საშუ­ა­ლე­ბები. ასევე სამაგიდო (Windows) და ინტერნეტული აპლი­კაციების (Web) აგების ეტაპები და პროცედურები, MsVisual Studio.NET Framework 4.0/4.5 გარემოში, C#, MsAccess, ASP.NET, ADO.NET, HTML/XML პროგრამული ენების და პლატფორმების გამოყენებით.
განკუთვნილია ინფორმატიკის  საგანმანათლებლო პროგ­რამის „მართვის ავტომატიზებული სისტემების“ (პროგ­რა­მული ინჟინერია) სპეციალობის ბაკალავრიატის მეორე კურსის სტუდენტებისთვის. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები