გ. შარაშენიძე

რკინიგზის სამაცივრო
ტრანსპორტი


image-1

უაკ (629.463.12+656.225.444)

ISBN 978-9941-20-070-0

181 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია ხელოვნური სიცივის მიღების ძირითადი თეორიული დებულებანი, ვაგონების სამაცივრო ნაგებობების გაანგარიშების საფუძვლები; მოცემულია იზოთერმული მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების ტექნიკური პარამეტრები, მათი აგებულება, გამოყენების ეტაპები და მომსახურების ფორმები; მოყვანილია იზოთერმული ვაგონებისა და კონტეინერების სამაცივრო მოწყობილობების გაანგარიშების საწყისი განტოლებები; ჩატარებულია მაცივარი აგრეგატების ენერგეტიკული მაჩვენებლებისა და მალფუჭებადი პროდუქტის შენახვის პირობების ანალიზი; დამუშავებულია მალფუჭებადი ტვირთების მომზადებისა და გადაზიდვის ორგანიზაციის საკითხები რკინიგზისა და სხვა სახის სამაცივრო ტრანსპორტისათვის.
სახელმძღვანელო დაწერილია დისციპლინის „რკინიგზის სამაცივრო ტრანსპორტის“ მოქმედი სილაბუსის მიხედვით და განკუთვნილია სარკინიგზო ტრანსპორტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები