თ. შარაბიძე

შეერთებები და მათი გამოსახვის
წესები


image-1

უაკ 515

ISBN 978-9941-20-220-9

57 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

განხილულია დასაშლელი და დაუშლელი შეერთებების ნახაზების გაფორმების წესები სახელმწიფო სტანდარტების გათვალისწინებით.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მანქანათმშენებლობის და მეტალურგიული ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ მანქანათმშენებლობის ხაზვის კურსს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები