ლ. ბერიძე, რ. გოგიბერიძე, ნ. კაჭახიძე

MATLAB-ი სტუდენტებისათვის

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-420-3

273 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

განხილულია გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე ეფექტური პროგრამული სისტემა MATLAB-ი (matrix laboratory), როგორც მოდელირების მძლავრი სისტემა. იგი წარმოადგენს ტექნიკური გამოთვლების მაღალი დონის ინსტრუმენტს, რომელიც მოიცავს მრავალ პაკეტს. MATLAB-ის ტიპური გამოყენებაა: მათემატიკური გამოთვლები, ალგორითმების შექმნა, მოდელირება, მონაცემთა ანალიზი, კვლევა და ვიზუალიზაცია, მეცნიერული და საინჟინრო გრაფიკა და სხვა.
„MATLAB-ი სტუდენტებისათვის“ განკუთვნილია ყველა სპეციალობის იმ სტუდენტებისთვის, რომელთა პროგრამაშიც შედის „MATLAB-ი“. იგი გამოადგებათ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებსაც სხვადასხვა ამოცანების ამოხსნისას ესაჭიროებათ მათემატიკური გამოთვლების ჩატარება, გრაფიკა და ა.შ. ასევე სხვა დაინტერესებულ პირებს.
ყველა პარაგრაფი შედგება საჭირო საცნობარო მასალისაგან, ამოხსნილი ამოცანებისა და მრავალრიცხოვანი სავარჯიშო მაგალითებისაგან.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები