ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი, თ. ბარამაშვილი

ინვერსია და მისი
გამოყენება


image-1

უაკ 513.75

ISBN 978-9941-20-236-0

133 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

გეომეტრიული ამოცანები აგებაზე საკმაოდ მარტივი გადასაწყვეტია, თუ მათ ამოსახსნელად გამოვიყენებთ ინვერსიულ გარდაქმნებს. კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება ამოცანების ამოხსნას კიდევ უფრო ამარტივებს და სიზუსტეს მატებს აგებებს. მასალა დაეხმარება დაინტერესებულ პირებს გეომეტრიული გარდაქმნა ინვერსიის შესწავლაში. სახელმძღვანელო გამიზნულია, ააღორძინოს ინტერესი გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნისადმი.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია იმ ბაკალავრების, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის, ვინც დაინტერესებულია გეომეტრიის შესწავლით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები