რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა ლ. გაჩეჩილაძე

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C#-ის ბაზაზე

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

II ნაწილი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-137-0 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-139-4 (მეორე ნაწილი)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

მეთოდიკური მითითებების მეორე ნაწილი განკუთვნილია იმ ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად. მასში განხილულია  C# ენის ისეთი ძირითადი საკითხები, როგორიცაა  სახელების სივრცე, ინტერფეისების რეალიზების საშუალებები, თარიღთან სამუშაო ფუნქციები, ფაილებთან და გრაფიკულ გამოსახულებებთან მუშაობის საშუალებები და ა. შ. თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოს ახლავს მოკლე თეორიული ცნობები და შესაბამისი საკითხის პრაქტიკული გადაწყვეტა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები