თ. შარაბიძე

მექანიკურ გადაცემათა ნახაზების
შესრულების წესები


image-1

უაკ 625.14

ISBN 978-9941-20-256-8

150 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

ნაშრომის პირველ ნაწილში განხილულია კბილანურ გადაცემაში შემავალი: ცილინდრული, ლარტყა, კონუსური, ჭიახრახნული და ჯაჭვური გადაცემები, ხოლო მეორე ნაწილში − ხახუნის ძალით განხორციელებული ფრიქციული და ღვედური გადაცემები და მათი შემადგენელი ელემენტების ნახაზების შესრულების წესები.
წიგნი განკუთვნილია სატრანსპორტო და სამანქანათმშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტების − ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და წარმოებაში მომუშავე ინჟინერ-მექანიკისებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები