ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი, კ. შარვაშიძე

რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობები
(ზოგადი კურსი)


image-1

უაკ 656.22

ISBN 978-9941-20-252-0

177 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

სახელმძღვანელო აგებულია საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი საგნის მოქმედი სილაბუსის მიხედვით. განხილულია მოკლე ისტორიული ცნობები სარკინიგზო ტრანსპორტის წარმოშობისა და განვითარების შესახებ. მოთხრობილია გამოჩენილ ადამიანთა ღვაწლის შესახებ, რომელთაც უდიდესი წვლილი მიუძღვით ტრანსპორტის ამ სახეობის შექმნასა და სრულყოფაში. მოცემულია სარკინიგზო გამწევი და არაგამწევი მოძრავი შემადგენლობების (ლოკომოტივების და ვაგონების) დანიშნულებანი, კლასიფიკაცია და ტიპები, განმარტებანი გაბარიტების შესახებ, მოძრავ შემადგენლობათა კონსტრუქციული აღწერა. განხილულია სატვირთო ვაგონების  ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკა, ზოგადი მონაცემები სავაგონო და სალოკომოტივო მეურნეობის შესახებ და სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული ზოგიერთი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „ტრანსპორტის“- სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.
წიგნი სარგებლობას მოუტანს სარკინიგზო სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებს და რკინიგზის სფეროში დასაქმებულ მუშაკებს.
ქართული სახელმძღვანელო გამოიცა პირველად. მკითხველის მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი რჩევა ან შენიშვნა ავტორთა ჯგუფის მიერ კეთილგანწყობით იქნება მიღებული და გათვალისწინებული შემდგომ გამოცემაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები