ო. შონია, ნ. თოფურია

კონფიდენციალური ინფორმაციის კომპლექსური
დაცვა ორგანიზაციაში


image-1

უაკ 65.012.45

ISBN 978-9941-20-269-8

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ორგანიზაციაში ინფორმაციის კომპლესური დაცვის ძირითადი კონცეფცია და უსაფრთხოების პოლიტიკის სტრუქტურა. განხილულია ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების ანალიზისა და მართვის ისეთი მეთოდიკები, როგორიცაა: CRAMM, FRAP, OCTAVE, RISK WATCH და MICROSOFT. დახასიათებულია ამ მეთოდიკებზე დაყრდნობით მომუშავე პროგრამული საშუალებები.
მოცემულია ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა, რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალის მომზადებას და ორგანიზაციის ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროს მენეჯმენტის გაუმჯობესებას.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვის მაგისტრანტებისათვის. აგრეთვე შეიძლება გამოიყენონ მეცნიერ მუშაკებმა და დაინტერესებულმა პირებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები