თ. სტურუა

საინფორმაციო სისტემების
დაპროექტება


image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-102-8

201 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

მოცემულია საინფორმაციო სისტემის ცნება, კლასიფიკაცია და უზრუნველყოფის ქვესისტემები, საინფორმაციო სისტემის სასიცოცხლო ციკლი და მისი დამუშავების ეტაპები.  განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული საინფორმაციო სისტემების დაპროექტების თანამედროვე საშუალებებზე – CASE სისტემებზე. განხილულია საინფორმაციო სისტემების სტრუქტურასა და ობიექტზე ორიენტირებული დაპროექტების საშუალებანი, კერძოდ შესაბამისი დიაგრამები, მათი აგების წესები და ამ დიაგრამების ასაგებად გამოყენებულია Windows-ის დიაგრამებისა და ბლოკ-სქემების რედაქტორის Microsoft Visio.
განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრების, მაგისტრების, დოქტორანტებისა და საინფორმაციო სისტემების დაპროექტებით დაინტერესებული სხვა სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები