ა. სულამანიძე, გ. დადიანიძე

მაგისტრალურ მილსადენთა
შედუღება


image-1

უაკ 628.153:621.791

ISBN 978-9941-20-336-7

187 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია გაზის, ჰიდრომშენებლობის მილგაყვანილობისა და ნავთობმილსადენთა შედუღება.
განკუთვნილია შედუღების სპეციალობის სტუდენტებისა და იმ ტექნიკური მუშაკებისათვის, რომლებიც ასრულებენ მაგისტრალურ მილსადენთა სამშენებლო, სამონტაჟო და სარემონტო შედუღებით სამუშაოებს.