გ. სურგულაძე

ვიზუალური დაპროგრამება
C# 2010 ენის ბაზაზე


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-021-2

444 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

წიგნში გადმოცემულია მაიკროსოფთის ფირმის ახალი პროგ­რა­მული პლატფორმის ბაზაზე შექმნილი Ms Visual Studio .NET  Framework 4.0/4.5 პაკეტის C# დაპროგრამების ენის ვიზუალური ინსტრუმენტული საშუალებანი.
წარმოდგენილია C# − 2010/2011 Expression და Professional ვერსიებში არსებული მართვის ვიზუალური ელემენტები და კომპონენტები, ობიექტ-ორიენტირებული მიდგომით პროგრამული სისტემების რეალი­ზაციის ასპექტები. ინკაფსულაციის, პოლიმორფიზმის, მემკვიდ­რე­ობი­თობის და აბსტრაქციის თეორიული საფუძვლები და პრაქტიკული გამო­ყენების ამოცანების გადაწყვეტა. განიხილება C#−2010 ენის ვიზუალური კონსტრუქციები ADO.NET, MsAccess, MySQL  და Ms SQL Server მონაცემთა ბაზებთან სამუშაოდ, აგრეთვე ვებ-აპლიკაციების აგების საშუალებები ASP.NET და XML. მოცემულია გრაფიკულ რეჟიმში მუშაობის (GDI+ და WPF) მეთოდები და ანიმაციური პროგრამების აგების ვიზუალური საშუალებები. თეორიულ საკითხებთან ერთად შემოთავაზებულია პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ ამოცანათა ციკლი C#  ენის ასათვისებლად ვინდოუს- და ვებ-აპლიკაციების პროექტების აგების მიზნით.
განკუთვნილია მართვის საინფორმაციო სისტემების (Management Information Systems) და პროგრამული ინჟინერიის (Software Engineering) სპეციალობის სტუდენტების,  მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე სხვა სფეროს სპეციალისტებისთვის, რომელთაც სურვილი აქვთ შეისწავლონ დაპროგრამების ვიზუალური მეთოდები და ინსტრუმენტული საშუალებანი C#  ენის ბაზაზე. NET გარემოში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები