პ. ქენქაძე, ჯ. მორჩილაძე

სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის
ურთიერთქმედება


image-1

უაკ 656.2.078

ISBN 978-9941-20-065-6

182 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სატრანსპორტო სისტემის როლი ეროვნული მეურნეობის ფუნქციონირებაში, ტრანსპორტის ცალკეული სახეობების თავისებურებანი და მათი გამოყენების სფეროები; მოყვანილია ტრანსპორტის სახეობების ტექნიკური (ტექნოლოგიური) და საექსპლუატაციო დახასიათება; ჩამოყალიბებულია სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის საექსპლუატაციო ურთიერთქმედების ფორმები და მეთოდები; განხილულია ტრანსპორტის ცალკეული სახეობებისა და რკინიგზისა და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედების პრაქტიკული მაგალითები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „სარკინიგზო ტრანსპორტის“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები