პ. ქენქაძე

სატვირთო და კომერციული საქმიანობის ორგანიზაცია
სარკინიგზო ტრანსპორტზე


image-1

უაკ 656.2.(075.8)

ISBN 978-9941-20-062-5

306 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

ნაშრომში განხილულია რკინიგზის კომერციული ექსპლუატაციის თეორიული საფუძვლები. შემჭიდროებული სახით გაშუქებულია სარკინიგზო ტრანსპორტზე სატვირთო და კომერციული მუშაობის ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპები, მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ტექნიკური საშუალებები, ტვირთის გადაზიდვებთან დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი საკითხები.
მოცემული სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პირველი საფეხურის სწავლების ბაკალავრისათვის. იგი ასევე შეიძლება გამოადგეთ საქართველოს რკინიგზის უმაღლესი პროფესიული კოლეჯისა და საქართველოს საბაჟო აკადემიის სტუდენტებს, ამ დარგით დაინტერესებულ პირებს.
ავტორი დიდ მადლობას უხდის საქართველოს რკინიგზის სადგურ რუსთავის დირექტორს, გზათა მიმოსვლის ინჟინერს რკინიგზების ექსპლუატაციის დარგში, საპატიო რკინიგზელს, ბატონ დავით შველიძეს, სახელმძღვანელოზე მუშაობის პროცესში გამოთქმული საქმიანი შენიშვნებისა და წინადადებებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები