ნ. ქაჯაია

წიაღისეულის საბადოების წარმოშობის და სივრცეში
განაწილების კანონზომიერებები

image-1

უაკ 553.2

ISBN 978-9941-20-192-9

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

სახელმძღვანელოში განმარტებულია სასარგებლო წიაღისეულის რაობა, მისი როლი ცივილიზაციის განვითარებაში და დისციპლინის ძირითადი ცნებები. მოყვანილია მადნიანი სხეულების მინერალოგიური და ელემენტური შედგენილობა, მათი მორფოლოგია და სივრცეში განლაგების ელემენტები. საბადოების წარმოშობის პროცესების განხილვამდე მოცემულია გეოქიმიური და მეტალოგენიური ნარკვევები, საბადოების ორი ყველაზე მიღებული გენეტური კლასიფიკაცია. ამ ცოდნის საფუძველზე, დეტალურად აღწერილია სასარგებლო წიაღისეულის წარმოშობის ენდოგენური, ეგზოგენური და მეტამორფოგენული პროცესები, ამ პროცესებთან დაკავშირებული ეტალონური საბადოების გეოლოგიური თავისებურებების დამახასიათებელი გეგმები და ჭრილები. დეტალურადაა დახასიათებული საბადოების გამოფიტვის ქიმიური წონასწორობები და განსხვავებული შედეგების გამომწვევი ფაქტორები.
სახელმძღვანელო შედგენილია მაგისტრატურის მსმენელებისათვის, მაგრამ მას შეუძლია მნიშვნელოვანი სამსახური გაუწიოს როგორც ბაკალავრიატის სტუდენტებს, ისე ამ მიმართულებით მომუშავე ახალგაზრდა გეოლოგებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები