ნ. რურუა

ლიანდაგის ტექნიკური გაზომვები
და შეფასება


image-1

უაკ 625.17

ISBN 978-9941-20-363-3

179 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია სარელსო ლიანდის მოწყობის, ლიანდაგის კონტროლის და შეფასების ძირითადი პრინციპები. აღწერილია ლიანდაგის და მისი ელემენტების საზომი ტექნიკური საშუალებები, გასაკონტროლებელი პარამეტრების გაზომვის და რეგისტრაციის წესი, ლიანდაგის შემოწმების ორგანიზაცია. მოტანილია მეთოდიკური, საცნობარო და ნორმატიულ-ტექნიკური მასალები. სახელმძღვანელო შედგენილია მოქმედი სტანდარტების დაცვით, სილაბუსის შესაბამისად.
განკუთვნილია ტრანსპორტის და საგზაო ინჟინერიის ბაკალავრებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე რკინიგზის ტრანსპორტის, კერძოდ სალიანდაგო მეურნეობაში დასაქმებულ მუშაკებს და ინჟინერ-მშენებლებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები