ტ. რეხვიაშვილი

ფილოსოფიის შესავალი

image-1

უაკ 1.330

ISBN 978-9941-20-381-7

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემულია სალექციო და სასემინარო საკითხები, რომელსაც თან ახლავს ტექსტში გამოყენებული ფილოსოფიური ტერმინების მოკლე განმარტებები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.