ო. ქართველიშვილი, მ. ქართველიშვილი

გადამრთველი სქემების
თეორია


image-1

უაკ 621.316.543

ISBN 978-9941-20-301-5

142 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

წინამდებარე სახელმძღვანელო ეხება გამოთვლითი სისტემების ლოგიკური სქემების აგების თეორიულ საფუძვლებს. განხილულია ლოგიკის ალგებრის ფუნქციების საშუალებით სქემების ფუნქციონირების ფორმალური აღწერის მეთოდიკა. სქემის წარმოდგენის ფორმების მინიმიზაციის ამოცანას სხვადასხვა ბაზისისათვის. განხილულია მინიმიზაციის ფართოდ გამოყენებული მეთოდები. საილუსტრაციოდ მოყვანილია კომბინაციური სქემების აგების პრაქტიკული მაგალითები.
მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა აგრეთვე მეხსიერების მქონე სასრულო ავტომატებს, წარმოდგენის ფორმებს, კოდირებული ცხრილების აგების მეთოდიკას და მათ სტრუქტურულ სინთეზს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია „კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების“ სპეციალობის, აგრეთვე მომიჯნავე სპეციალობების სტუდენტებისათვის და შედგენილია იმავე სახელწოდების  დასციპლინის პროგრამის მიხედვით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები