ჟ. პეტრიაშვილი

ზოგადი ქიმიის სალექციო კურსი საპრეზენტაციო
მასალასთან ერთად

image-1

უაკ 54

ISBN 978-9941-20-344-2

206 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

ზოგადი ქიმიის სალექციო კურსი საპრეზენტაციო მასალასთან ერთად განკუთვნილია როგორც ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ისე სხვა ფაკულტეტების ბაკალავრებისათვის და ემსახურება სტუდენტებისათვის მასალის გადაცემას სწავლების დემონსტრაციული მეთოდით.
ნაშრომში მოცემულია ზოგადი ქიმიის არსებული სასწავლო პროგრამის თითქმის ყველა საკითხი, კერძოდ: ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები;  ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემის თანამედროვე ვარიანტი; თანამედროვე წარმოდგენები ატომის აღნაგობასა და ქიმიური ბმის ტიპებსა და ხასიათზე, ხსნართა თეორიასა და ჟანგვა-აღდგენის პროცესებზე.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები