დ. ნამგალაძე

მაგისტრალური ნავთობგაზსადენების
საიმედოობის და ეკოლოგიური
უსაფრთხოების ამოცანები

image-1

უაკ 532.529

ISBN 978-9941-20-058-8

155 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

მსოფლიოში დღეს არსებობს ზედაპირული და გრუნტის წყლების, აგრეთვე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრობლემები, რაც საშიშროებას ქმნის ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის. ნავთობსადენების (ასევე ნავთობპროდუქტსადენების) და გაზსადენების ავარიების შედეგად პროდუქტი ხვდება გრუნტში, აკვატორიასა და ატმოსფეროში. ასეთი მოვლენები, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით წარმოიქმნას, უარყოფითად მოქმედებს ენერგეტიკული ობიექტების მოწყობილობაზე, მათი მუშაობის საიმედოობასა და ხანგამძლეობაზე. აქედან გამომდინარე, თეორია ან ექსპერიმენტზე დამყარებული მეთოდოლოგიურად გამართული თანამედროვე მოდელების შექმნა, რომელიც ეხება აღნიშნული პრობლემის შესწავლას, აქტუალურია. მონოგრაფია გამოადგება მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და მეცნიერ-მკვლევარებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აღნიშნული საკითხებით.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები