ვ. მენთეშაშვილი

ამძრავი სისტემის ძირითადი დეტალების
დამზადების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 621.9(075.80)

ISBN 978-9941-20-348-0

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია მუხლა ლილვების, ჩანგლის, ბერკეტების, ბარბაცებისა და დგუშების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები. შედგენილია მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის დეპარტამენტში შემუშავებული სილაბუსების მიხედვით. დეტალების დამზადებისა და ნაკეთის საბოლოო სიზუსტის უზრუნველყოფისათვის განხილულია ცდომილების სახეები და მათი შესწავლის მეთოდები, ბაზირების საფუძვლებისა და ტექნიკური დროის ნორმირების საკითხები, დეტალების შეერთების კლასიფიკაცია და აწყობის ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავების საფუძვლები.
განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიისა და სხვა მონათესავე სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები