თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი

კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის
თეორიული საფუძვლები

image-1

უაკ 641.4

ISBN 978-9941-20-413-5

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

განხილულია მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ნედლეულის გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები, ქიმიური და ბიოლოგიური ცვლილებები კვების პროდუქტების გაყინვის დროს; აღწერილია გაყინვის პროცესის მიმდინარეობა და გაყინული პროდუქტების ფიზიკური თვისებები, გაყინვის პროცესზე მოქმედი სხვადასხვა ფაქტორები და გაყინვის პროცესის გაანგარიშების მეთოდები.
განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე ამავე პროგრამის შემსწავლელმა მაგისტრანტებმა და დოქტორანტებმა.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები