ქ. კოტეტიშვილი, ნ. დოლიძე, გ. ჩიხლაძე

ბირთვული და რადიაციული ფიზიკა მედიცინაში

მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

II ნაწილი

image-1

უაკ 616.053 (035.3)

ISBN 978-9941-14-997-9 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-000-7 (მეორე ნაწილი)

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

განხილულია თანამედროვე დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი წამყვანი სფერო – მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (მრტ). გადმოცემულია მრტ-ის საწყისების, ფიზიკური მოვლენებისა და კანონების შესახებ. ზედმიწევნით ზუსტად ახსნილია კვლევის მეთოდები და განმარტებულია მრტ-ში გამოყენებული ტერმინოლოგია. ჩამოთვლილია კვლევებისთვის საჭირო თანმხლები მასალების ნაირსახეობა. აღწერილია გამოყენებული დანადგარები და თითოეულის მოქმედების პრინციპი და დანიშნულება. სახელმძღვანელო უხვად გაჯერებულია სურათებით, ცხრილებითა და გრაფიკებით, რაც გაუადვილებს მკითხველს წარმოდგენილი მასალის აღქმას.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაკალავრო სპეციალობების „სამედიცინო ფიზიკისა“ და „ადამიანისა და გარემოს რადიაციული უსაფრთხოების“ სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები