ბ. კოტია

ელექტრონ-პოლარონული გამტარობისა და დაბალტემპერატურული დრეიფული
ძვრადობის კვანტური თეორიის
საკითხები ნახევარგამტარებსა
და იონურ კრისტალებში

image-1

უაკ 539.21

ISBN 978-9941-20-072-4

145 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

განხილულია დროითი წონასწორული კორელაციური ფუნქციების ახალი, ზუსტი განზოგადებული კვანტური ევოლუციური (კინეტიკური) განტოლებების მიღება და გამოკვლევა დინამიკური სისტემებისთვის, რომლებიც ურთიერთქმედებს ბოზონურ (ფონონური) ველთან. მოცემულია ევოლუციური განტოლების გამოყვანის ორი მიდგომა.
კუბოს წრფივი გამოძახილისა და შეშფოთების თეორიაზე დაყრდნობით აგებულია ნახაევარგამტარებსა და იონურ კრისტალებში ელექტრონ-პოლარონული გადატანის მოვლენების თანამიმდევრული კვანტური თეორია კვაზინაწილაკის სუსტი და ძლიერი ურთიერთქმედების შემთხვევაში ფონონურ ველთან. გამოთვლილია გადატანის კინეტიკური (მექანიკური) კოეფიციენტები პოლარონის სხვადასხვა მოდელებისათვის.
განკუთვნილია მყარი სხეულის ფიზიკის, არაწონასწორული სტატისტიკური მექანიკისა და პოლარონის თეორიის სპეციალისტებისათვის. დიდ სარგებლობას მოუტანს აგრეთვე, მყარი სხეულების ფიზიკის მკვლევარებს, თეორიული ფიზიკის სპეციალისტებს, მასწავლებლებს, სტუდენტებს (მაგისტრანტებს) და დოქტორანტებს.