თ. მიქიაშვილი

ენერგოაუდიტი

image-1

უაკ 620.9

ISBN 978-9941-14-782-1

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ენერგოაუდიტის მთავარი პრინციპები და ანალიზის მეთოდები. განხილულია სამრეწველო საწარმოთა, კომერციული და საყოფაცხოვრებო ობიექტების ენერგოაუდიტის თავისებურებები, წარმოდგენილია სამრეწველო საწარმოს ენერგოაუდიტის ვრცელი მაგალითი.
სახელმძღვანელოში არსებითი ყურადღება ექცევა ენერგიის რაციონალური გამოყენების შესაძლებლობების გამოვლენას, შესაბამის ტექნიკურ-ეკონომიკური კრიტერიუმების ანალიზს, ასევე ობიექტების განვითარებისთვის აუცილებელი სამოქმედო ენერგეტიკული გეგმის შემუშავებას. ნაშრომში მოცემულია ენერგოაუდიტში გამოყენებული ტიპური კითხვარები და კონკრეტული რჩევები, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელი და სასარგებლოა სხვადასხვა პროცესების და ობიექტების ენერგოაუდიტის დროს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკული პროფილის სტუდენტებისთვის, ასევე სარგებლობას მოუტანს სამშენებლო საქმის და საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის სპეციალისტებს; დახმარებას გაუწევს პრაქტიკოს ენერგოაუდიტორებს, გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოების, ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგეტიკული ტექნოლოგიების სპეციალისტებს და მკვლევარებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები