მ. მორბედაძე, თ. შარაბიძე, თ. კოკაია

მანქანა-დანადგარების სახასიათო დეტალებისა
და კვანძების ნახაზების გაფორმება
სტანდარტების შესაბამისად

image-1

უაკ 744.42

ISBN 978-9941-14-986-3

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია მანქანა დანადგარების სახასიათო დეტალებისა და კვანძების ნახაზების გაფორმების მეთოდები და წესები სტანდარტების შესაბამისად (სახასიათო დეტალებისა და კვანძების ნახაზებით).
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის, ასევე იმ თანამშრომლებისათვის, ვისთვისაც სამეცნიერო სამუშაოების შესრულების დროს საჭიროა ნახაზების გაფორმება სტანდარტების შესაბამისად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები