მ. ნაცვლიშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

შენობების საინჟინრო აღჭურვა

image-1

უაკ 69.057.16

ISBN 978-9941-20-022-9

265 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

სახელმძღვანელო შედგება 7 ნაწილისაგან და მასში განხილულია: შენობების სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობების, დასახლებული ადგილების წყალმომარაგებისა და წყალარინების, წყლის მიღებისა და გაწმენდის, თბომომარაგებისა და აირმომარაგების, ლიფტებისა და ელექტრომომარაგების, ვენტილაციისა და კონდიცირების, დეკორატიული და სამკურნალო-სპორტული ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვის საკითხები.
განკუთვნილია სამშენებლო და არქიტექტურის ფაკულტეტების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. შედგენილია სასწავლო პროგრამის შესაბამისად. გადმოცემული მასალა გამოადგება მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს, სპეციალისტებს, პროფესიული განათლების მიმღებ მსმენელებს და შენობების საინჟინრო აღჭურვით დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები