ქ. ნანობაშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვის ავტომატიზებული სისტემა
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 657.1.011.56

ISBN 978-9941-14-921-4

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

რეკომენდებულია დამხმარე სახელმძღვანელოდ  ინფორმატიკის ფაკულტეტის პროფესიული და ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე საბუღალტრო დარგში მომუშავე პრაქტიკოსებისა და შესატყვისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის.
მეთოდური მითითებები განკუთვნილია ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად საგანში  −  „საბუღალტრო აღრიცხვის ავტომატიზებული სისტემა“. აგებულია საბუღალტრო აღრიცხვის ავტომატიზებულ პროგრამაზე − „ORIS-ბუღალტერია.“


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები