ლ. კაპანაძე, ლ. დევიძე, ნ. ფხაკაძე, თ. ვაშაკიძე

თანამედროვე სპეციალური დანიშნულების
საკერავი მანქანები

image-1

უაკ 687.1

ISBN 978-9941-20-235-3

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

განხილულია ციფრული პროგრამული მართვის თანამედროვე საკერავი მანქანები. შესწავლილია ფირმა Juki-ის, მინევრას, დიურკოპ-ადლერის, Shangon-ის ნახევრად ავტომატები; ორ და სამძაფიანი ჯაჭვური გვირისტის მანქანები; რობოტიზებული საკერავი მანქანები;  სამკერვალო ნაწარმის კერვის პროცესში გამოყენებული მანიპულატორები;  ნაწარმის გასაფორმებელი საქარგავი მანქანები და ავტომატები; უძაფო საკერავი მანქანები; საკერავი მანქანის გაუმართავი მუშაობის დიაგნოსტიკის საკითხები. განკუთვნილია მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის მოდელირება და ტექნოლოგიის სპეციალობის   სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის.  დიდ დახმარებას გაუწევს პროფესიული სწავლების სტუდენტებს და ამ დარგში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს საკერავი მანქანის ძირითადი მექანიზმების დარეგულირებისათვის პრაქტიკული სამუშაოების  შესრულებისას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები