ტ. კიკვაძე, თ. ბერიძე

ეკონომეტრიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 330.115

ISBN 978-9941-14-960-3

193 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

ეკონომეტრიკის კურსს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მსოფლიოს უმაღლესი სასწავლებლების თანამედროვე სასწავლო პროგრამებში ისეთ დისციპლინებთან ერთად, როგორიცაა მიკროეკონომიკა და მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზი და სხვ. ეკონომეტრიკული მოდელების გამოყენების გარეშე წარმოუდგენელია მეტ-ნაკლებად საიმედო პროგნოზების გამოთქმა, რაც სერიოზული ეჭვების ქვეშ დააყენებდა წარმატების მიღწევის პერსპექტივებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა საბანკო საქმე, ფინანსები, ბიზნესი.
ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ეკონომეტრიკის საგანი და ეკონომეტრიკული მოდელის არსი.  გადმოცემულია მოკლე ისტორიული ცნობები მისი, როგორც დამოუკიდებელი მეცნიერულ მიმართულების ჩამოყალიბების შესახებ.
საკმაო მოცულობით არის გაშუქებული ეკონომეტრიკული მოდელების აგებასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის საკითხთა ფართო სპექტრი (შემთხვევითი სიდიდეების ტიპები და მათი ძირითადი სტატისტიკური მახასიათებლები, ნდობის ინტერვალთა აგება, ჰიპოთეზათა სტატისტიკური შემოწმება და სხვ.), თუმცა, შეიძლება ითქვას, რომ ნაშრომში აქცენტი ძირითადად მაინც კეთდება რეგრესიის მოდელებზე, როგორც ანალიზის მძლავრ ინსტრუმენტებზე. კერძოდ, მასში განიხილება როგორც წყვილური, ასევე მრავლობითი რეგრესიის მოდელები.
ნაშრომს თან ერთვის პრაქტიკული გათვლებისათვის აუცილებელი სტატისტიკური ცხრილები, აგრეთვე, ტიპიური ამოცანები და საგამოცდო ტესტების ნიმუშები.
ნაშრომი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტთათვის. იგი დააინტერესებს და სასარგებლო იქნება ზემოთაღნიშნული სფეროების სპეციალისტებისთვისაც, რომლებიც პრაქტიკული პრობლემების გადაწყვეტით არიან დაკავებული.
სახელმძღვანელოს შექმნის იდეა მნიშვნელოვანწილად განაპირობა მშობლიურ ენაზე ანალოგიური შინაარსის შრომების მწვავე დეფიციტმა. ავტორები სიამოვნებით მიიღებენ ნებისმიერ სურვილსა და შენიშვნას, რაც აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული მისი შევსებისა და სრულყოფისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები