თ. კოხრეიძე

ელექტრომოწყობილობების გამოცდებისა
და კონტროლის მეთოდები და
საშუალებები

image-1

უაკ 629.1.066

ISBN 978-9941-20-213-1

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

ნაშრომში განხილულია ელექტრომოწყობილობების გამოცდებისა და კონტროლის მეთოდები და საშუალებები. გამოცდის ობიექტად განხილულია ძალოვანი ტრანსფორმატორები და ელექტრული მანქანები, აგრეთვე, დამხმარე მოწყობილობები.
ნაშრომი განკუთვნილია ენერგეტიკის პროფილის, აგრეთვე, სხვა ელექტროტექნიკური სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს ენერგეტიკის დარგში მომუშავე სპეციალისტებსაც.