თ. მაჭარაძე, ნ. ცისკარიშვილი, ც. უთურგაიძე

Ms Excel, PowerPoint

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 6813

ISBN 978-9941-14-878-1

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

აღწერილია ლაბორატორიულ ლაბორატორიული სამუშაოთა შესრულების მეთოდიკა ცხრილურ რედაქტორ Excel-სა და პრეზენტაციის რედაქტორ PowerPoint-ში. მასალა დაყოფილია ცალკეულ თემატურ ლაბორატორიული სამუშაოებად და შეისწავლება მრავალ კონკრეტულ მაგალითსა და საილუსტრაციო მასალაზე დაყრდნობით.

განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და უმაღლესი პროფესიული განათლების I კურსის სტუდენტთათვის ლაბორატორიული ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად დისციპლინებში: „საინფორმაციო ტექნოლოგიები“, „საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები“, „ინფორმატიკა“.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები