ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი

მონოლითურ მშენებლობაში მოუხსნადი ყალიბების
გამოყენების კონსტრუქციული და
ტექნოლოგიური გადაწყვეტა


image-1

უაკ 69.05(075.8)

ISBN 978-9941-20-150-9

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განხილულია შენობის მონოლითური დაბეტონებისათვის არსებული მოუხსნადი ყალიბების კოსნტრუქციული და ტექნოლოგიური გადაწყვეტების საკითხები. დაწვრილებითაა აღწერილი მონოლითურ ნაგებობათა ახალი ტიპის მზიდი, შემომფარგლავი ელემენტების კონსტრუირება, თბოტექნიკური გაანგარიშების მეთოდიკა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მშენებლობის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები