გ. მალაშხია

მოგების მეტათეორია
ახალი ხედვა


image-1

უაკ 003.13

ISBN 978-9941-20-162-2

78 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

ნაშრომში გადმოცემულია  მოგების სრულიად ახალი, არსებული თეორიებისაგან რადიკალურად განხვავებული, გაგება. ნაშრომი ადრე (2007 წ.) გამოცემული წიგნის „მოგების მეტათეორიის (რა არის სინამდვილეში მოგება?)“ გადამუშავებული და დაზუსტებული ვარიანტია.
განკუთვნილია მეცნიერ-მკვლევართა, სტუდენტებისა და ეკონომიკური თეორიის პრობლემებით დაინტერესებული პირებისათვის.