ტ. კვიციანი

თეორიული მექანიკის კურსი

image-1

უაკ 531.8

ISBN 978-9941-14-950-4

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.05.2011


 

წიგნი შეიცავს თეორიული მექანიკის კურსის ყველა განყოფილების ძირითადი ცნებებს, თეორემებისა და პრინციპების ფორმულირებას და მათემატიკური გამოსახულებების (ფორმულების) განმარტებას. 
განკუთვნილია ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები