ნ. ლაზვიაშვილი

კორპორაციული მენეჯმენტი

image-1

უაკ 005.34

ISBN 978-9941-20-346-6

580 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია კორპორაციების, კერძოდ, სააქციო საზოგადოებების მართვის საკითხები. წარმოდგენილია კორპორაციული მართვის როგორც სამართლებრივი, ისე ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ასპექტები.
ნაშრომში გაშუქებულია კორპორაციული მართვის საქართველოსა და საზღვარგარეთის პრაქტიკა. მოცემულია შედარებითი ანალიზი.
განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ბაკალავრებისთვის, აგრეთვე, რეკომენდებულია მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მეცნიერების, მკვლევრების, პრაქტიკოსი მენეჯერებისა და აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები