თ. მაჭარაძე

გადაწყვეტილებათა მიღების კომპიუტერული
მოდელირება

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-985-6

162 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

განხილულია სხვადასხვა სფეროში გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანების დასმის, ფორმალიზაციისა და კომპიუტერული მოდელირების საკითხები. მოდელირების ინსტრუმენტებად გამოყენებულია ცხრილური პროცესორი  Excel  და დაპროგრამების სისტემა  Visual Basic.  მასალა გადმოცემულია პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით.
განკუთვნილია „ინფორმატიკის“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც შესაბამისი დასახელების სასწავლო კურსს გადიან. დახმარებას გაუწევს სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც სასწავლო და კვლევით საქმიანობაში კომპიუტერული მოდელირების აპარატს იყენებენ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები