მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი

თხევადი და მყარი სათბობით
გათბობა

image-1

უაკ 697(075.8)

ISBN 978-9941-14-956-6

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.05.2011


 

განხილულია თხევადი და მყარი სათბობით გათბობის სისტემები, მათი კონსტრუქციები, თხევადი და მყარი სათ­ბობის ფიზიკურ-ტექნიკური თვისებები და წვის მეთოდები. მნიშვ­ნე­ლოვანი ყურადღება ეთ­მობა გათბობის სისტემებში ეკო­ლო­გიურად სუფთა განახლებადი მყარი ბიოსათბობის გამოყენებას.
განკუთვნილია თბოაირმომარაგების და ვენ­ტი­ლა­ციის სპე­ციალობის სტუდენტებისა და ამ დარგში მო­მუშავე სპე­ცია­ლის­ტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები