მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი

გაზით გათბობა

image-1

უაკ 697(075.8)

ISBN 978-9941-14-957-3

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.05.2011


 

განხილულია გაზით გათბობის სისტემები, გათბობის ტექნიკაში გამოყენებული გაზის თბოგენერატორები, ხელსაწყო - დანადგარები, გაზის წვის მეთოდები, წვის შედეგად გამოყოფილი მავნეობები და გარემოში მათი გაყვანის გზები.
განკუთვნილია თბოაირმომარაგების და ვენტილაციის სპეციალობის სტუ­დენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები