ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი

მართვის ავტომატიზებული სისტემების
ფუნქციონალური ქვესისტემები
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 658.012.011.56

ISBN 978-9941-14-939-9

35 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

განხილულია პრაქტიკული სამუშაოების შედგენის მეთოდიკა. გადმოცემულია: პრაქტიკული სამუშაოების მიზანი; მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემების ამოცანების დამუშავების ძირითადი ცნებები, რომლებიც აუცილებელია პრაქტიკული სამუშაოების შედგენისა და გაფორმებისათვის; პრაქტიკული სამუშაოების შინაარსის და ეტაპების აღწერა. თითოეული ეტაპისათვის მოცემულია მაგალითი (ბლოკ-სქემა და ცხრილები).
განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, მონაცემთა ბაზების დამმუშავებელთათვის, აგრეთვე მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამმუშავებლებისა და სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები