ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი

სერვერული ტექნოლოგიები

image-1

უაკ 658.012.011.56

ISBN 978-9941-20-046-5

253 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

განხილულია შემდეგი ორგანიზაციული მეთოდოლოგია: სერვერული ლოკალური კომპიუტერული ქსელების და ინტერნეტის ქსელის სერვერები; ქსელური ტექნოლოგია კლიენტ-სერვერი; კომპიუტერული კორპორატიული ქსელი ოპერაციული სისტემების Windows Server da Novell NetWare  საფუძველზე; კომპიუტერული ვირტუალური კერძო ქსელები. გადმოცემულია გამოყოფილი სერვერის განთავსების ხერხები; ლოკალური კომპიუტერული ქსელი Ethernet; ATM კომპიუტერული ქსელი; ლოკალური კომპიუტერული ქსელის მართვა Windows  ოპერაციული სისტემით; პერსონალური კომპიუტერების ურთიერთქმედების ძირითადი დონეები; ინტერნეტქსელის ოქმები და სერვისები; სახელების დომენური სისტემა; სერვერების, ახალი ინფოკომუნიკაციების ტექნოლოგია და სტრუქტურა; „კლიენტ-სერვერი“ არქიტექტურის დონეები და მოდელები; ოპერაციული სისტემა Windows Server-ის ადმინისტრირება და სერვისული სამსახურები; Novell NetWare-ს სერვისული პროგრამული პროდუქტები; კორპორაციული მონაცემთა ბაზის აგება; კომპიუტერული ვირტუალური კერძო ქსელების მეთოდები და ორგანიზაციის ხერხები; კომპიუტერულ ქსელებში უსაფრთხოება და ინფორმაციის დაცვა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისათვის, დოქტორანტებისათვის, მონაცემთა ბაზების დამმუშავებლებისა და ადმინისტრატორებისათვის, აგრეთვე მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამგეგმარებლებისა და სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები