შ. ანდღულაძე, ნ. ანდღულაძე, ლ. ანდღულაძე

ეკოლოგია

image-1

უაკ 577.4

ISBN 978-9941-20-691-7

286 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.04.2015


 

სახელმძღვანელო შედგება ორი ნაწილისაგან − თეორიული და გამოყენებითი ეკოლოგიისაგან. ნაშრომში განხილულია ზოგადი ეკოლოგიის ძირითადი დებულებები, სწავლება ბიოსფეროს შესახებ, ადამიანის ეკოლოგია, ანთროპოგენური ზემოქმედება ბიოსფეროზე, თანამედროვე შეხედულებები გლობალური ეკოლოგიური კრიზისის გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებზე, ასევევ საქართველოს ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ.
წიგნი განკუთვნილია, ძირითადად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო პროფილის სტუდენტებისთვის. ასევე სასარგებლო იქნება საჯარო სკოლების, ლიცეუმებისა და კოლეჯების მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის. სახელმძღვანელომ იმ მუშაკთა გარკვეული ინტერესიც შეიძლება გამოიწვიოს, რომლებიც მუშაობენ რაციონალური ბუნებასარგებლობისა და გარემოს დაცვის საკითხებზე.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები