გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე

გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია
მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილებები,
კონფლიქტები და თამაშები, კოლექტიური
გადაწყვეტილებები

II ნაწილი

image-1

უაკ 519. 816

ISBN 978-9941-14-335-9 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-975-7 (მეორე ნაწილი)

379 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

განხილულია გაწყვეტილებათა მიღების თეორიის თეორიის ძირითადი მიმართულებები და მათი საფუძვლები. მოცემულია: მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მიღების ობიექტური და სუბიექტური მოდელები და მათი ანალიზის მეთოდები; იერარქიული ანალიზის მეთოდის გამოყენება ერთკრიტერიუმიანი და მრავალკრიტერიუმიანი ალტერნატივების რანჟირებისათვის; გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები და ძირითადი კრიტერიუმები კონფლიქტის, რისკის და სრული განუზღვრელობის პირობებში - მატრიცული, ბიმატრიცული, პოზიციური, კოოპერატიული და სტატისტიკური თამაშები; კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღება არჩევნებსა და ექსპერტულ შეფასებებში.
გათვალისწინებულია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლია უმაღლესი სასწავლებლების ყველა ფაკულტეტს და ყველა პირს, ვინც დაინტერესებულია მართვის სფეროში ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებით, აგრეთვე, ადამიანთა რაციონალური და არარაციონალური ქცევების შეფასებით.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები