ლ. მათეშვილი

ქრისტიანები და თანამედროვე გამოწვევები


image-1

უაკ 2(02)

ISBN 978-9941-20-071-7

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

წინამდებარე წიგნში განხილულია თანამედროვე ქრისტიანთა სხვადასხვა აქტუალური პრობლემების გადაჭრის გზები, როგორ უნდა გადალახოს მორწმუნე ადამიანმა თანამედროვე ცივილიზაციის გამოწვევები და დარჩეს თანამედროვედ, ამასთან, შესაბამისობაში იყოს ქრისტეს მცნებებთან. წიგნი განკუთვნილია ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები