ჰ. კუპრაშვილი

რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა და ქართული
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრი
XIX საუკუნის პირველ ნახევარში

image-1

უაკ 327.56

ISBN 978-9941-14-978-8

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბაკალავრების, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის. მასში თანმიმდევრულად არის გაანალიზებული რუსეთის მიერ საქართველოს ძარცვისა და ეროვნული ჩაგვრის კოლონიური პოლიტიკა, ეროვნული სახელმწიფოს აღდგენისათვის ბრძოლის ხასიათი, მისი მამოძრავებელი ძალები და XIX საუკუნის პირველ ნახევარში ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრის განვითარების საკვანძო საკითხები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები