ზ. კვინიკაძე

მეთოდიკური მითითებანი გეომეტრიული ფიგურების
ასაგებად Auto CAD-ის გამოყენებით

I რეიტინგული წერა

image-1

უაკ 515.681.3

ISBN 978-9941-20-337-4

16 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემული მასალა შეესაბამება სამშენებლო ფაკულტეტის საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის კურსით გათვალისწინებულ I რეიტინგულ სამუშაოს, მიზნობრივ დანიშნულებას და შინაარსს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები